Avís Legal

El titular d’aquesta pàgina Web és 7Play Hòldings, S.L., amb CIF número B10756427, domicili en Camino de las Ceudas 2 Bis, 28232 Las Rozas (Madrid), adreça d’e-mail info@7play.es, telèfon +34 919 89 22 00. L’Entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 43664, Foli 200, Fulla M-770815.

 

La utilització d’aquesta pàgina Web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquesta Web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina Web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

 

Tots els continguts d’aquesta Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat del titular de la Web o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel sol fet d’usar d’aquesta Web.

 

Queda prohibit l’ús d’aquesta Web amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos del titular de la Web o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol altre ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics del titular de la Web o de tercers.

 

L’Usuari haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, excepte en els casos contemplats en la llei o expressament autoritzats pel titular de la Web o els titulars dels drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta Web, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants d’aquesta Web.

 

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A tal efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular de la Web o a tercers.

 

L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta Web des de les seves pròpies pàgines Web estarà obligat a complir les condicions següents: a) l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera; b) no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la Web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per a aprofitar la reputació, marca i prestigi del titular d’aquesta Web o es faci de qualsevol altre mode que estigui prohibit per la Llei; c) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre el titular d’aquesta Web, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus empleats o clients; d) El remitent no podrà utilitzar el nom, la marca o qualsevol altre signe distintiu del titular d’aquesta Web dins de la seva pàgina, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament pel matéix; e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar o d’enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que el titular d’aquesta Web recolza o secunda, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada pel titular d’aquesta Web, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

 

El titular d’aquesta Web no és responsable de controlar que en ella no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, el titular d’aquesta Web no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present Web. Igualment, el titular d’aquesta Web no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei de la Web.

 

Aquesta Web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). En aquests casos, el titular d’aquesta Web només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà notificar-lo, sense que això suposi que s’estigui obligat per això a retirar el corresponent enllaç. El titular d’aquesta Web no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualización, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells. Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals podrà posar-se en contacte amb el titular d’aquesta Web indicant-ho.

 

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta Web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si és el cas, poguessin ser aplicables. L’Usuari respondrà enfront del titular d’aquesta Web i enfront de tercers, de qualssevol danys o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.