Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Li recordem que, de conformitat amb el Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, el consumidor té dret a resoldre el contracte sense cap penalització en cas de no acceptació de les noves condicions i/o tarifes.

Les presents condicions generals substitueixen a qualssevol condicions generals prèvies que difereixin en el seu contingut i/o obligacions, les quals quedaran sense efecte.

La contractació dels serveis objecte d’aquest contracte (conjuntament, els serveis), si és el cas proveïts o facilitats per 7 P SERVICIOS INTEGRADOS, S.L., con domicilio en Calle Eduardo Guitán, 11, 19002 Guadalajara, C.I.F.: B-04998456, i/o tercers*, i sota la marca 7PLAY i domini www.7play.es , implica l’acceptació de les presents condicions generals, que han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent i que, sense perjudici de qualssevol altres condicions particulars, són les úniques aplicables a la prestació dels serveis a consumidors i usuaris finals, tant persones físiques com jurídiques (d’ara endavant, el client).

* Es consideraran tercers aquells a través dels quals 7PLAY prestarà els seus serveis objecte de les presents CGC, i en aquelles zones en les quals 7PLAY així ho determini.

Malgrat l’anterior i a efectes pràctics, 7PLAY i/o els tercers de 7PLAY esmentats anteriorment, es designaran de manera conjunta com “7PLAY”.

1. OBJECTE

Aquestes condicions generals de contractació (“CGC”) regiran les relacions entre el client del servei i 7PLAY en relació amb els serveis contractats. Com a contraprestació, el client haurà d’abonar a 7PLAY l’import del servei contractat segons les tarifes vigents a cada moment. El client només podrà utilitzar el servei en qualitat d’usuari final, per la qual cosa no està autoritzat a revendre el trànsit telefònic o d’Internet, ni a comercialitzar o cedir el servei.

La lectura de les CGC pel client és condició necessària i prèvia a l’activació dels serveis, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC, les quals també estan publicades en la pàgina web www.7play.es.

2.MODIFICACIÓ CONTRACTUAL

Les presents CGC podran ser modificades en qualsevol moment per 7PLAY quan existeixi un canvi en el servei, en les condicions i tarifes aplicables o en la normativa vigent que resulti d’aplicació. 7PLAY notificarà als organismes competents en la matèria amb almenys deu (10) dies d’antelació i al client amb un (1) mes d’antelació l’entrada en vigor d’aquestes.

La comunicació al client es realitzarà almenys a través de la pàgina web www.7play.es, o alternativament per SMS o per qualsevol altre mitjà que es consideri apropiat i que permeti tenir constància de tal modificació i de les noves tarifes, i tot això sense perjudici que el client pugui sol·licitar que la comunicació es realitzi per qualsevol mitjà addicional disponible. La continuació en la utilització del servei per part del client a partir de la comunicació de la modificació es considerarà com a acceptació d’aquesta.

El client es compromet a comunicar a 7PLAY (e.gr. via web, servei d’atenció al client, etc.) qualsevol canvi en les dades del contracte, especialment les corresponents al domicili de facturació i del compte bancari de domiciliació dels pagaments.

3. DOMICILI I NOTIFICACIONS

A l’efecte de notificacions, es considerarà domicili del client el que consti en la seva sol·licitud d’alta del servei sol·licitat, i com a domicili operatiu de 7 P SERVICIOS INTEGRADOS, S.L., Calle Eduardo Guitán, 11, 19002 Guadalajara, C.I.F.: B- 04998456.

Sense perjudici de l’anterior, i a efectes també de notificacions, el client accepta que 7PLAY li dirigeixi comunicacions certificades via SMS als números de telèfon que el propi client faciliti en la contractació dels serveis (ja sigui com a número de contacte o bé al número d’alta resultant de la pròpia contractació), així com via correu electrònic a l’adreça que de la mateixa manera faciliti el client, per la qual cosa qualsevol notificació rebuda per aquest a través d’aquests mitjans serà tinguda com realitzada de manera fefaent per 7PLAY.

 

4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

Servei telefònic fix: El servei telefònic fix, que es prestarà sobre la línia i tecnologia associada que correspongui (i.e., ADSL, fibra òptica, veu sobre IP), permet que el client pugui rebre i realitzar trucades en la seva línia, així com altres facilitats bàsiques i serveis addicionals associats.

Servei telefònic mòbil: Aquest servei comprèn la prestació del servei telefònic de trucades des de mòbil i els serveis associats de comunicacions electròniques (incloent el servei d’accés a internet des del mòbil) i serveis de valor afegit associats que el client sol·liciti. Per a prestar aquest servei, 7PLAY lliurarà al client una targeta SIM que podrà utilitzar-se en qualsevol dispositiu mòbil lliure. El servei es prestarà en el territori nacional. Fora del mateix, el client pot rebre el servei sol·licitant l’activació del servei telefònic mòbil cursat des de l’estranger, (“servei roaming” o “servei en itinerància”). S’informa que la seva alta en el citat servei pot implicar el cobrament de tarifes especials en les seves comunicacions rebudes i realitzades a l’estranger segons la normativa vigent a cada moment.

Servei d’accés a internet de banda ampla: Aquest servei comprèn, amb independència de la tecnologia que s’usi:

(i)accés a internet de banda ampla amb navegació 24 hores a la velocitat d’accés contractada. A causa de les característiques tècniques del servei, aquesta velocitat és màxima, és a dir, 7PLAY no pot garantir en tot moment la velocitat d’accés que el client hagi contractat; i (ii) els serveis addicionals associats.

Per als serveis telefònic fix i telefònic mòbil, si el client no disposa de numeració, 7PLAY li assignarà una. Els serveis telefònics fix i mòbil de 7PLAY inclouen, si és el cas, la portabilitat del número de telèfon que el client tingués amb el seu anterior operador. Per a això, el client haurà de sol·licitar-la mitjançant l’emplenament de la sol·licitud de portabilitat, a fi que es pugui tramitar la portabilitat dels serveis de telefonia fixa o mòbil en el seu anterior operador. La portabilitat es durà a terme d’acord amb els processos de tramitació de portabilitat establerts en el respectiu document d’especificació tècnica dels procediments administratius per a la conservació de la numeració en cas de canvi d’operador, aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Els serveis se li ofereixen exclusivament com a client final i per a un ús basat en la bona fe. En particular, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, no està permès:

a) La utilització contrària a les lleis espanyoles, o que infringeixi els drets de tercers o el bon ús dels serveis que són només per a ús personal i particular del client, sent responsable del control de l’accés a aquests.

b) La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob o difamatori.

c) La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés, o contravenint al que es disposa en la normativa vigent a Espanya i a la UE en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

d) La revenda del trànsit o dels serveis o la comercialització o explotació econòmica dels mateixos per qualsevol mitjà o sistema.

e) La comunicació amb números dedicats a l’encaminament de trucades, és a dir, que ofereixen com a servei comercial l’encaminament de la trucada cap a un altre número diferent a l’anomenat.

f) L’ús objectivament irregular o fraudulent dels serveis, com “vigilabebés” o “walkytalky”, o ús excessiu de la línia, entenent com a excessiu trucades amb durada superior a 1 hora de mitjana o trucades encadenades a un o diversos destins durant més de 6 hores; trucades únicament, o en la seva majoria, a serveis de tarifació addicional o valor afegit; utilització dels serveis per a enviaments de comunicacions comercials no sol·licitades; enviament de grans missatges per a bloquejar servidors aliens; realització de comunicacions no sol·licitades quan les mateixes puguin catalogar-se com a trànsit irregular. En particular, el client no haurà d’utilitzar els serveis per a enviar mode faciliti el client, per la qual cosa qualsevol notificació rebuda pel client a través d’aquests mitjans serà tinguda com realitzada de manera fefaent per 7PLAY.

NORMES D’ÚS RAONABLE APLICABLES ALS SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Per a garantir el bon ús dels serveis de comunicacions electròniques, seran aplicables les següents normes d’ús raonable, l’incompliment del qual, per part del client o l’existència d’indicis raonables d’aquest incompliment, facultarà a 7PLAY, previ avís al client, a excloure-li de manera automàtica, de la tarifa o promoció comercial contractada i/o restringir-li l’accés a futures promocions comercials de 7PLAY i/o, si és el cas, resoldre amb caràcter automàtic les CG dels serveis de comunicacions mòbils vigents.

Aquestes normes d’ús raonable són, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:

a) Els serveis de comunicacions electròniques de 7PLAY són incompatibles amb: la realització de trucades o enviament de SMS, l’origen i la destinació a de la qual, no sigui directament usuaris finals; comunicacions realitzades des de dispositius diferents al telèfon mòbil o a través de serveis específics com són, sense caràcter limitatiu, Xarxa Box, Encaminador i M2M. S’exclou expressament la utilització de la targeta SIM sobre la qual es presta el servei, com Sim-box o encaminador massiu de trucades, o altres elements de concentració de trànsit telefònic concebuts per a la realització de trucades massives o per a serveis de reencaminament de trànsit o que constitueixin embornals de trànsit.

b) Queda prohibit l’ús de spam, missatges (SMS, MMS, etc.) enviats de manera massiva que perjudiquin altres usuaris.

c) Queda prohibit l’ús intensiu i continuat que pugui provocar o provoqui congestió en la xarxa i/o que tingui com a destí serveis de tarifació especial de veu, dades i SMS, com ara números d’informació d’abonats, serveis de tarifació addicional, SMS premium, números personals o nòmades… que pugui perjudicar o perjudiqui a 7PLAY i/o altres usuaris.

d) Es prohibeix l’ús anòmal i/o desmesurat dels serveis. A aquest efecte, s’entendrà que existeix un ús anòmal i/o desmesurat quan es realitzi conforme a patrons de trucada o d’enviament inusual de missatges que difereixin del realitzat per la mitjana dels clients que hagin contractat aquests mateixos productes.

En aquests supòsits, 7PLAY podrà resoldre el contracte o bloquejar els serveis afectats temporalment fins a esclarir les circumstàncies de l’ús irregular del servei, o canviar la tarifa, prèvia comunicació al client.

En aquest últim cas el client podrà resoldre el contracte respecte del servei concret en els termes en ell acordats.

 

5. TARIFES, FACTURACIÓ, PAGAMENTS I PROMOCIONS

S’aplicaran als serveis els preus i càrrecs corresponents segons les tarifes i altres condicions generals i/o particulars, ofertes o promocions vigents a cada moment. Qualsevol modificació de les tarifes es comunicarà al client per qualsevol mitjà que 7PLAY consideri apropiat perquè el client tingui constància de tal modificació i de les noves tarifes. El client tindrà disponibles en tot moment aquestes tarifes en la nostra pàgina web. L’accés als serveis d’emergència és gratuït.

La factura serà mensual i desglossarà el servei bàsic, així com la resta dels serveis contractats per conceptes facturats dins de cada servei, incloent-hi els corresponents als supòsits de venda o cessió/lloguer d’equips.

Si per raons tècniques no fos possible facturar al client en el mes immediatament posterior a la meritació, 7PLAY podrà facturar-lo en els mesos posteriors.

Les quotes d’abonament es facturaran per períodes mensuals anticipats o vençuts segons correspongui. Els serveis mesurats es facturaran per períodes mensuals, segons el consum efectuat en el mes anterior. L’anterior és aplicable sense perjudici de l’indicat en les condicions específiques de contractació de cada Servei de les presents CGC.

En l’actualitat, per a Fibra Pròpia no existeix quota d’alta, és a dir, la quota d’alta són zero euros (0.-€), per a aquells que contractin els serveis assumint una permanència de 24 mesos.

En els serveis telefònics fix i d’internet de banda ampla fixa, les quotes d’abonament mensual inclouen el manteniment de xarxa fins al PTR (punt de terminació de xarxa, en el cas de XDSL) o PTRO (punt de terminació de xarxa òptic, en el cas de fibra òptica).

En els casos en els quals sigui aplicable una quota d’alta, i sense perjudici del que s’estableix en paràgrafs antecedents, la primera factura inclourà una quota per l’alta en els serveis contractats i instal·lació dels equips i terminals per a la prestació d’aquests, l’import de la qual vindrà determinat en funció de la modalitat de la contractació. Aquesta quota no serà reemborsable en cap cas. Segons correspongui, també contindran el preu dels equips adquirits i de configuració dels serveis, tret que el pagament d’aquest preu estigui ajornat o diferit, i en aquest cas inclourà la part proporcional corresponent al primer mes en funció del nombre de mesos de pagament ajornat. Tanmateix, inclourà les quotes recurrents que siguin aplicable des del moment de l’activació del servei dins del període facturat.

En aquesta primera factura, s’inclourà l’import prorratejat del període comprès entre el dia efectiu de l’alta del servei fins al final de mes. En el cas particular de contractació de servei telefònic fix o mòbil amb sol·licitud de portabilitat de línia, es prendrà com a dia efectiu d’alta del servei la data en la qual es faci efectiva aquesta portabilitat. En l’última factura de la quota, independentment del dia en què s’efectuï la baixa del Servei, es facturarà la totalitat de la quota del mes en curs.

Tanmateix, s’emetrà la factura dels excessos de trànsit que procedeixi.

Les reclamacions del client per motiu de la facturació no justifiquen el retard en el pagament de les factures reclamades. Les factures no pagades al seu venciment reportaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementats en un 2%, les despeses ocasionades per la devolució del rebut i altres despeses administratives que poden ascendir fins a un màxim de vint (20) euros (IVA inclòs), sense perjudici de les altres conseqüències que poguessin derivar-se de l’incompliment, entre altres, la inclusió de les seves dades en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit. L’aplicació d’un import inferior al màxim no implica l’obligació per 7PLAY de mantenir-lo, podent aquest variar per diferents factors, per exemple, la recurrència en l’impagament.

7PLAY podrà utilitzar per al cobrament de les quantitats degudes, si el client així ho autoritza, les dades relatives a les targetes de crèdit o dèbit que haguessin estat facilitats per aquest; igualment 7PLAY podrà executar els dipòsits, fiances i/o altres garanties establertes en les condicions particulars per als casos permesos per la llei.

El client consent expressament amb l’acceptació de les CGC que 7PLAY pugui emetre les factures corresponents al servei en format electrònic (factura electrònica), tenint accés a les mateixes a través de la seva àrea personal en línia, accessible amb les claus d’accés que 7PLAY facilitarà en el moment de la compra o bé per correu electrònic si així ho sol·licités. El client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, tenint dret a sol·licitar l’emissió de factures de manera gratuïta en paper. Per a realitzar aquesta revocació, haurà de comunicar-ho per escrit al servei d’atenció al client.

Si a la finalització de la relació contractual, independentment de la modalitat de contractació, resultés un saldo a favor del client, aquest podrà sol·licitar la seva devolució.

7PLAY podrà descomptar les despeses administratives i de gestió que poguessin reportar-se segons les tarifes vigents a cada moment. També correspondrà al client aquest dret de compensació quan el saldo fos a favor de 7PLAY.

7PLAY podrà, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions del client:

a) Sol·licitar al client una bestreta, o efectuar un càrrec addicional en el seu compte de manera immediata, per les quantitats reportades fins a la data.

b) Sol·licitar al client un dipòsit, no remunerat, en efectiu.

c) Sol·licitar un aval bancari, per una quantia mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per servei.

d) Restringir al client els serveis de tarifes superiors, tarifació addicional i serveis internacionals.

Aquest tipus d’acció es podrà dur a terme, entre d’altres, en els següents suposats:

a) S’excedeixin els límits del crèdit fixats si és el cas.

b) Es produeixi la suspensió o interrupció del servei per alguna de les causes previstes en les presents CGC o la resolució contractual.

c) Incompliment de les presents CGC pel client.

d) En cas de frau o ús no autoritzat del servei segons aquestes CGC.

e) Risc objectiu d’impagament, entenent com a tal, per exemple, la declaració de concurs de creditors.

​7PLAY es reserva el dret d’encomanar la facturació i pagament del servei a tercers que estiguin vinculats als canals de distribució que, en el seu nom i representació i per delegació expressa d’aquesta, emetran i cobraran les corresponents factures pel servei al client seguint les instruccions de 7PLAY.

En cas que el client hagi finançat amb un tercer els serveis prestats per 7PLAY, objecte de les presents CGC, serà aquest tercer qui s’encarregui del cobrament de les quotes de finançament fins a l’extinció del contracte de finançament. Malgrat l’anterior, en cas d’excés de consum per part del client, 7PLAY, o un tercer vinculat al seu canal de distribució a qui encomani aquesta tasca, serà el responsable de facturar directament al client aquest excés.

Els consums que realitzi el client (mesurats en minuts o en megues, segons el servei) que excedeixin o no estiguin inclosos en les tarifes i/o bons contractats, seran facturats per 7PLAY segons els preus vigents en el moment d’incórrer en aquest consum, els quals estaran publicats en la web de 7PLAY i a la disposició dels clients en els punts de distribució.

5.1. Suspensió i interrupció dels serveis

7PLAY podrà suspendre el servei contractat en els següents casos:

a) Quan el client no hagi atès les seves obligacions de pagament o hagi esgotat el seu saldo i/o sobrepassat el seu límit de crèdit.

b) Si el client facilita a 7PLAY dades personals que no siguin veraces, siguin deliberadament incorrectes o s’usurpi la identitat d’un tercer.

c) Cuando el cliente realice un uso irregular o fraudulento del servicio.

d) Quan el client hagi emprat un mitjà de pagament fraudulentament o existeixi risc raonable de frau.

En qualsevol d’aquests supòsits, 7PLAY es posarà en contacte amb el client, amb caràcter previ a la suspensió del servei, per a informar-lo de l’existència d’un incompliment de les CGC i de les conseqüències econòmiques derivades d’una eventual suspensió temporal del servei.

7PLAY podrà suspendre temporalment els serveis en cas de retard total o parcial pel client en el pagament dels serveis, ja siguin de telefonia mòbil, telefonia fixa o d’accés a internet banda ampla, des de la data en què tingui coneixement de tal circumstància, previ avís de 48 hores al client en el qual se l’informarà de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, no podent aquesta realitzar-se en dia inhàbil. La suspensió només afectarà els serveis respecte del pagament dels quals s’hagi incorregut en mora.

La suspensió del servei no eximeix al client de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes mensuals.

En cas de suspensió temporal del servei telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants, amb excepció de les trucades de cobrament revertit i les del servei de telefonia mòbil quan es trobi a l’estranger.

7PLAY restablirà el servei suspès dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut hagi estat satisfet per complet, juntament amb les despeses financeres associades i la quota de reenganxament establerta, i hagi rebut justificant del pagament del mateix a gestiones@7play.es per a la seva reconnexió.

En el supòsit de suspensió temporal, si el client hagués presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum, en el cas de submissió de 7PLAY a aquestes, o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, 7PLAY no suspendrà ni interromprà el servei mentre que la reclamació s’estigui substanciant i el client consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard a 7PLAY.

La reconnexió dels serveis es realitzarà conforme a les condicions vigents en aquest moment, i haurà d’abonar la quota vigent per aquest concepte. Durant el període de suspensió, 7PLAY podrà retirar del domicili del client els equips llogats.

El client podrà sol·licitar formalment, amb una antelació de quinze (15) dies a la data desitjada en què faci efecte, i si es troba al corrent de tots els seus pagaments, la suspensió temporal del servei de telefonia fixa i l’accés a internet de banda ampla a través d’una comunicació dirigida al servei d’atenció al client o a través dels mecanismes addicionals que s’estableixin a aquest efecte. La durada de la suspensió no serà menor d’un (1) mes ni superior a tres (3) mesos per any natural. Durant el període de suspensió temporal a sol·licitud del client no es cobrarà quota mensual, però sí un import de cinc (5,00) euros en concepte de despeses de manteniment del servei.

El retard en el pagament total o parcial de les factures de 7PLAY superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal dels serveis en dos (2) ocasions, per mora en el pagament, donarà dret a 7PLAY a la interrupció definitiva dels serveis i a la corresponent resolució del contracte.

En tot cas, el servei podrà ser interromput conforme a la normativa vigent quan es produeixi una deficiència causada pel client i que afecti la integritat o seguretat de la xarxa o a la prestació de serveis a altres clients. Aquesta mesura cessarà quan el client efectuï i comuniqui a 7PLAY la desconnexió de l’equip objecte de la deficiència.

7PLAY podrà interrompre ocasionalment els serveis a fi de fer treballs de millora, labors de reparació, canvis d’equipament si bé aquestes interrupcions seran el més breus possibles i es realitzaran, preferentment i sempre que sigui possible, en horaris de mínim consum. El client accepta la necessitat de consentir tals interrupcions i que 7PLAY no estarà obligada a compensar-li a excepció de la quantia de les indemnitzacions previstes en aquest contracte que corresponguin.

 

5.2. Consideracions especifiques en el supòsit de finançament.

En cas que el client hagi finançat amb un tercer els serveis prestats per 7PLAY, objecte de les presents CGC, serà aquest tercer qui s’encarregui del cobrament de les quotes de finançament fins a l’extinció del contracte de finançament.

En cas de finançament de les quotes per part del client per l’entitat corresponent, 7PLAY emetrà les factures a nom d’aquest bonificada al 100%. Transcorregut el període de finançament contractat, 7PLAY passarà a emetre les factures per l’import corresponent en funció del contractat pel client amb 7PLAY. Malgrat l’anterior, en cas d’excés de consum per part del client durant el termini de finançament, 7PLAY, o un tercer vinculat al seu canal de distribució a qui encomani aquesta tasca, serà el responsable de facturar directament al client aquest excés.

En cas d’impagament, amb independència de si el client ha finançat les quotes o no, serà 7PLAY qui estigui facultada per a reclamar-les per qualsevol mitjà previst en dret. En el supòsit de finançament de quotes, el client no podrà accedir a l’opció de suspensió temporal del servei esmentada en l’apartat anterior.

 

5.3. Promocions.

En cas que el client contracti alguna promoció oferta per 7PLAY, aquesta es regirà, a part de per les contingudes en el contracte actual, per les següents condicions:

La vigència de les promocions consistents en l’aplicació d’un descompte en la tarifa pels serveis contractats estarà subjecta a la permanència del client per un temps mínim de 24 mesos en fibra òptica de manera que, si el client es dona de baixa abans d’aquest termini, 7PLAY es reserva el dret de reclamar al client l’import equivalent als descomptes gaudits en virtut d’aquesta promoció.

Si el client s’ha acollit a alguna promoció o descompte per a l’alta de servei necessària per a la prestació dels serveis contractats, la vigència de la promoció estarà igualment vinculada a la permanència del client pel temps que s’especifiqui en la promoció, de manera que si el client es donés de baixa en els serveis contractats abans d’aquest termini, 7PLAY es reserva el dret d’aplicar al client una penalització equivalent al preu real de l’alta de servei prorratejat pels mesos que restin per al compliment del compromís de permanència.

Les tarifes objecte de promoció no podran ser modificades a una tarifa o promoció inferior durant un període de 24 mesos. La promoció s’aplicarà al client a partir de la data en què estiguin tots els serveis contractats, activats i operatius a la disposició del client.

En cas que el client hagi optat per contractar el finançament dels serveis objecte de promoció, no podrà variar la tarifa contractada durant el període de vigència del contracte de finançament. Les promocions o ofertes de 7PLAY, no podran acumular-se a unes altres que estiguessin vigents en tant aquella no finalitzi conformement al que es disposa en el contracte actual.

 

5.4. Roaming.

D’acord amb la política d’utilització raonable de l’Operador la companyia es reserva el dret a poder controlar i comprovar la teva activitat de roaming dels últims quatre mesos. Si, durant aquest període, has passat més temps a l’estranger que a Espanya i el roaming supera a l’ús nacional, l’Operador o 7Play es podran posar en contacte amb tu per a informar-te sobre la teva activitat de roaming i que puguis justificar que no has canviat de residència a un altre país de la Zona UE que no sigui Espanya. Transcorregut aquest termini, si continues passant més temps a l’estranger que a Espanya i el roaming continua superant el teu consum nacional, l’Operador podrà començar a aplicar un recàrrec al teu consum en roaming. Els recàrrecs (IVA inclòs) tenen els següents límits: 3’87 cèntims per minut de crida de veu efectuada, 1’21 cèntims per SMS i 9’31 euros per GB de dades (2017).

6. EQUIPS

En funció dels serveis contractats, hi ha la possibilitat que el règim d’adquisició dels equips, això és, venda o lloguer, vingui determinat per 7PLAY, la qual cosa li serà comunicat al client prèviament per a la seva acceptació.

El client serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació derivada de la instal·lació, funcionament i manteniment dels equips que no siguin propietat de 7PLAY.

 

6.1 VENDA D’EQUIPS

6.1.1 Equips de client per a provisió de servei a internet banda ampla (i.e., antena, encaminador, etc.): El client podrà adquirir en règim de venda qualsevol dels equips que si és el cas siguin comercialitzats per 7PLAY en aquesta modalitat, en les condicions establertes en el contracte actual. 7PLAY li instal·larà i/o configurarà el producte adquirit. La cobertura dels dispositius sense fils instal·lats en aquests equips vindrà limitada per l’estructura interna del domicili del client, sense que 7PLAY sigui responsable que el client no pugui accedir al servei des de qualsevol punt dins del seu domicili, ni de les conseqüències que per a ell puguin derivar-se de l’ús de l’equip subministrat sota aquestes circumstàncies.

7PLAY tampoc és responsable dels accessos no consentits a la seva xarxa sense fil per part de tercers. Amb l’adquisició de qualsevol d’aquests equips, el client obté una garantia de vint-i-quatre (24) mesos comptats des de la data de la seva instal·lació, sense cost addicional. Durant aquest termini, si l’equip adquirit té una avaria que impedeixi el seu funcionament, 7PLAY procedirà a la seva reparació o li facilitarà un, igual o de característiques similars, sense cap classe de cost addicional. Una vegada transcorreguts els vint-i-quatre (24) mesos citats, el client podrà gaudir, d’una extensió de garantia pagant la quota mensual corresponent. Li avisem que, si no contracta l’extensió de garantia en el mateix moment en què compra l’equip o si, gaudint d’aquest servei s’hagués donat de baixa de l’extensió de garantia, no podrà contractar posteriorment aquesta. L’extensió de garantia implicarà que vostè continuarà gaudint de la mateixa garantia, en els mateixos termes i condicions, durant el termini que aboni la quota corresponent.

Si el client té qualsevol tipus de problema amb el seu equip, i aquest es troba en període de garantia, haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client. 7PLAY no respondrà de cap mena d’incidència una vegada transcorregut el termini de garantia. Aquestes incidències seran resoltes conforme a les normes del fabricador (despeses d’enviament, reparació, visita domiciliària, etc.) i no li eximiran de la seva obligació d’abonar els imports que hagi de pagar a 7PLAY pel servei mentre dura el procés de reparació pel fabricant del seu equip.

​En cap cas la garantia cobreix les fallades atribuïbles al Client per la manipulació o configuració incorrecta que dugui a terme en l’equip o per qualsevol altra negligència que li anés imputable, o pels danys produïts en aquests equips per terceres persones i/o entitats de manera intencionada (i.e., sabotatges…) o deguts a causes fortuïtes (i.e., incidències en la xarxa elèctrica, climatologia adversa…) o de força major per causes alienes a 7PLAY, i en aquest cas el client abonarà en concepte de penalització la quantitat de cinquanta-nou (59) Euros IVA. inclòs.

6.1.2 Terminals de telefonia: El client pot optar per la compra dels terminals de telefonia fixa pel preu corresponent segons els models que li oferim. Aquests terminals gaudiran de la garantia que, si és el cas, concedeixi el fabricant. En tot cas, la reparació o substitució del terminal durant el període de garantia no implicarà el començament d’un nou període de garantia. En cap cas la garantia cobreix les fallades atribuïbles al client per la manipulació o configuració incorrecta que dugui a terme en l’equip o per qualsevol altra negligència que li anés imputable. Per al servei de telefonia mòbil, el client pot utilitzar qualsevol terminal lliure que desitgi. No obstant això, l’informem que uns certs models de terminals poden resultar incompatibles amb l’aplicació de roaming necessària per a realitzar trucades des de l’estranger. Respecte a aquests terminals, la garantia d’origen o DOA serà de quinze (15) dies, sent la garantia del fabricant la determinada per aquest en cada cas.

6.1.3 Centraletes: El client pot comprar la centraleta pel preu corresponent segons els models que, si és el cas, ofereixi 7PLAY. En aquest supòsit, igual que en el cas de venda dels terminals telefònics, s’especificaran en l’anvers la centraleta adquirida per aquest i el seu preu. Aquest equip gaudirà de la garantia que, en cada cas, concedeixi el fabricant. En tot cas, la reparació o substitució del terminal durant el període de garantia no implicarà el començament d’un nou període de garantia. No obstant això, si el client ho desitja, podrà contractar amb nosaltres un servei de manteniment les característiques del qual seran les mateixes que les establertes per al cas de lloguer d’equips.

6.2 Lloguer d’equips: Subjecte a les ofertes existents a cada moment, el client podrà contractar el lloguer de determinats equips, incloent: equips de client (i.e. antena, router…), terminals de telefonia fixa, centraletes, etc. Pel lloguer d’aquests equips, el client haurà d’abonar la quota establerta en l’anvers del contracte actual o en les tarifes. 7PLAY li lliurarà i instal·larà aquests equips, la titularitat dels quals pertanyerà a 7PLAY en tot moment, i el client serà responsable de la seva bona utilització i custòdia, comprometent-se a no danyar-los, extraviar-los, vendre’ls, manipular-los ni efectuar modificacions tècniques sobre aquests. En particular, el client no deurà, sota cap concepte, obrir o accedir als dispositius interns dels equips llogats ni, en cap cas, manipular-los o substituir-los per al seu ús fraudulent. 7PLAY repararà de manera gratuïta els equips llogats sempre que i) el client no hauria manipulat indegudament els mateixos, efectuat modificacions tècniques sobre ells o causats danys a propòsit o actuat negligentment i ii) els danys produïts en aquests equips no hagin estat motivats per terceres persones i/o entitats de manera intencionada (i.e., sabotatges…) o es deguin a causes fortuïtes (i.e., incidències en la xarxa elèctrica, climatologia adversa…) o de força major. A elecció de 7PLAY, aquesta substituirà o repararà l’equip avariat que retiri del domicili del client i, en cas de reparació, li prestarà un equip similar de manera transitòria fins a la reinstal·lació de l’equip reparat. Els serveis ressenyats no comprenen l’esmena d’avaries que provinguin de la seva pròpia actuació o omissió dolosa o negligent, i el client haurà d’abonar, segons les tarifes vigents, el cost d’aquestes reparacions per import de cinquanta-nou (59) euros IVA. inclòs.

En tot cas, 7PLAY podrà substituir els terminals llogats en el futur, per motius tècnics o operatius, per uns altres amb similars prestacions.

6.3 Devolució d’equips:
En produir-se l’extinció del contracte, qualsevol que fos la seva causa, el client vindrà obligat a retornar els equips i terminals en perfecte estat d’ús i funcionament, sense perjudici del desgast per l’ús normal d’aquests, que, si és el cas, hagi llogat o hagin estat proveïts per 7PLAY i no hagin estat adquirits per aquest, conforme al procediment estipulat per 7PLAY i en un termini màxim de quinze (15) dies des de la data formal de resolució.

En els supòsits en què i) el client no retorni els referits equips dins del termini establert, o ii) existeixi evidències de deterioració o manipulació d’aquests, 7PLAY aplicarà al client una penalització de dos-cents seixanta euros (260) euros IVA. inclòs estipulada en concepte d’indemnització per l’incompliment de les seves obligacions, una vegada transcorreguts els terminis indicats o en la data anterior en què es tingués constància d’aquests fets.

Amb independència de l’anterior, 7PLAY mantindrà el seu dret d’exigir al client la devolució dels equips llogats i realitzar amb aquesta finalitat quantes gestions precisi per a la seva recuperació, incloent-hi la seva reclamació per via judicial, així com l’exigència de les indemnitzacions que procedeixin.

 

7. CONDICIONS GENERALS D’INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA FIXA I ACCÉS A INTERNET BANDA AMPLA

A. OBJECTE

Les presents condicions específiques són aplicables únicament en cas de contractació del servei de telefonia fixa i d’accés a Internet de banda ampla, bé de manera independent o en modalitat convergent amb altres serveis.

 

B.INSTAL·LACIÓ I ACTIVACIÓ DE LA LÍNIA

Les condicions d’instal·lació i activació del servei dependran de si aquest és prestat sobre una línia ADSL o de fibra òptica. 7PLAY donarà accés al servei sobre fibra òptica únicament en aquells llocs en els quals disposi d’infraestructura adequada per a això. Pot consultar les àrees de cobertura en la nostra pàgina web o en el servei d’atenció al client.

 

I. ADSL

La instal·lació dels serveis sobre una línia ADSL requereix accions com ara la desagregació del bucle d’abonat, instal·lació de dispositius i/o portabilitat, si és el cas. El client permetrà, quan sigui necessari, per a la correcta prestació del servei, que les persones que designi 7PLAY accedeixin a l’immoble del client.

El client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del servei d’accés a internet banda ampla i sol·licita expressament per a la prestació del servei, si és el cas, que el seu parell de fils (també denominat “bucle”) sigui accedit per 7PLAY un tercer autoritzat. (Qualsevol d’elles, en endavant, “7PLAY”) en la modalitat d’accés completament desagregat o bé en la modalitat d’accés indirecte.

7PLAY durà a terme en el domicili del client les següents accions que siguin necessàries per a la instal·lació del servei:

 • Instal·lació d’un punt de terminació de xarxa (PTR).
 • Instal·lació d’un mòdem ADSL / WIFI.
 • Connexió dels equips instal·lats amb un màxim de 1,5 metres.

7PLAY podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació segons les necessitats del servei a cada moment.

Així mateix, el client declara que ha estat informat de les característiques de prestació dels serveis de 7PLAY i que això suposa la baixa automàtica de tots els serveis contractats pel client amb el seu operador d’accés en relació amb dit bucle, incloent, si és el cas, els serveis Centrex, xarxa privada virtual, grup de salt, línia d’enllaç i qualsevol altre servei que impliqui associació amb el bucle. El client autoritza a 7PLAY, al fet que realitzi en el seu nom quantes gestions siguin necessàries per a accedir als seus parells, o bé a realitzar quantes actuacions fossin necessàries sobre la línia del client per a proporcionar el servei d’accés a internet banda ampla. En cas que el client no coincideixi amb el titular de les línies , aquell manifesta expressament que ha obtingut la citada autorització.

7PLAY iniciarà el procediment de desagregació, si és el cas, de la línia indicada pel client sempre que hi hagi una garantia de poder oferir sobre aquesta el servei en qualitat adequada. De no existir aquesta, 7PLAY instal·larà o sol·licitarà un nou parell en el domicili del client. A aquest efecte el client autoritza expressament a 7PLAY a donar d’alta una nova línia, a nom d’aquest, en el seu domicili. Una vegada que sigui possible prestar el servei sobre la línia, 7PLAY portarà, si és el cas, la numeració del client d’acord amb la sol·licitud de portabilitat que el client hagi signat en aquest contracte.

II. FIBRA ÒPTICA

Si el client no compta amb la instal·lació necessària per a la prestació del servei, és necessari que 7PLAY o una altra empresa que actuï pel seu compte, dugui a terme la instal·lació del mateix en el domicili del client. Per a això, amb posterioritat a la signatura de les presents condicions generals i específiques, un tècnic de 7PLAY o d’empresa externa autoritzada per aquesta, es personarà en el domicili del client en la data acordada amb aquest. El client autoritza expressament a 7PLAY i als tècnics que aquesta designi l’accés al seu domicili i a les instal·lacions i equips que sigui necessari per a la correcta instal·lació. Aquesta autorització s’estén al cas en què sigui necessari realitzar alguna acció per a la correcta prestació o manteniment del servei, així com, si és el cas, al moment de la retirada de l’equip.

El client haurà de proporcionar al tècnic l’entrada a la ubicació de l’edifici en què es trobi l’accés per a la fibra òptica en cas que el mateix hagi estat desplegat en els seus interiors.

7PLAY durà a terme les següents accions per a la instal·lació del servei:

 • Connexió de l’estesa de fibra òptica exterior a la xarxa de l’edifici del client.
 • Estesa de cable per l’interior de l’edifici o per façana fins al domicili del client.
 • Instal·lació en el domicili del client d’un punt de terminació de xarxa òptica.
 • Instal·lació en el domicili del client d’un ONT router Wifi.
 • Connexió dels equips instal·lats amb un màxim de 1,5 metres.
 • 7PLAY podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació, segons les necessitats del servei a cada moment.

El client reconeix que ha estat informat de les característiques de prestació dels serveis i que en el cas de fibra òptica això no suposa la baixa automàtica de tots els serveis que el client pogués tenir contractats prèviament amb 7PLAY o amb un altre operador. El client pot mantenir el seu servei d’ADSL / accés a internet anterior si ho tingués i els serveis associats.

En aquest mateix cas, la baixa del client en el servei d’ADSL / accés a internet en el seu anterior operador és responsabilitat d’aquest. En cas que el client desitgi aquesta baixa, haurà de dirigir-se al seu anterior operador.

Tant en el cas d’instal·lació i activació del servei d’ADSL com en el de fibra òptica, el client declara que compta amb els permisos i llicències de tercers que, si és el cas, siguin necessàries per a la instal·lació i prestació del servei, quedant 7PLAY en tot cas exempta de responsabilitat enfront d’aquests tercers.

La no acceptació per part del client de la instal·lació bàsica a realitzar per 7PLAY li donarà dret a aquesta a resoldre el contracte actual de manera immediata, procedint en tot cas a facturar al client aquelles despeses que s’hagin generat fins a la data de resolució del contracte.

 

C. TARIFES, FACTURACIÓ I PAGAMENTS

Les tarifes aplicables al servei de telefonia fixa poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.

El consum mínim mensual per a realitzar pel client dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. En cas de no consumir mensualment l’import mínim corresponent a la seva tarifa, 7PLAY li facturarà en aquest mes aquest import o, si és el cas, el que resti fins a aconseguir-lo.

Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual. De l’existència de la mateixa s’informarà en les condicions particulars aplicables a cada tarifa amb caràcter previ a la contractació. Aquesta quota fixa es meritarà a l’inici de cada període de facturació. En cas de baixa una vegada iniciat el període de facturació, es cobrarà al client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins a la data de baixa. Igualment, determinades gestions de 7PLAY, sobre les quals s’informarà amb caràcter previ a la seva realització, poden comptar amb uns imports addicionals.

7PLAY podrà exigir la constitució de dipòsits de garantia, en el moment de contractar el servei telefònic fix o durant la vigència del contracte quan:

a) El client hauria deixat impagats un o diversos rebuts, en tant subsisteixi la morositat.

b) S’haurien contret deutes per un altre/s contracte/s d’abonament, vigents o no, o es retarden de manera reiterada en el pagament dels rebuts El dipòsit podrà constituir-se en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del client.

Els dipòsits no seran remunerats. 7PLAY requerirà la constitució per un mitjà que deixi constància de la seva recepció concedint-li un termini no menor a quinze (15) dies per a la seva constitució o per a l’abonament de les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, 7PLAY podrà desestimar la sol·licitud d’alta, suspendre el servei i donar de baixa al client si no constitueix el dipòsit passat deu (10) dies des que es realitzi un segon requeriment. Els dipòsits sol·licitats seran per un import mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per servei.

La devolució dels dipòsits es produirà: en el cas a), tan aviat com 7PLAY tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes, i en el cas b), quan quedi acreditat que en un any no ha existit cap retard en el pagament. Si el client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu servei, 7PLAY podrà executar la garantia pel total del deute contractat, quedant el romanent a la disposició del client. Si el client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució serà de quinze (15) dies des del següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

D. SERVEI D’ACCÉS A INTERNET DE BANDA AMPLA

El client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del servei d’accés a internet de banda ampla.

Amb motiu de la configuració tècnica del servei, l’informem que la baixa en el servei d’accés a internet de banda ampla podria afectar alhora al servei telefònic fix, provocant en aquest cas la baixa d’aquest últim servei.

El client també queda informat que la prestació del servei pot implicar incompatibilitats amb els serveis basats en mòdems o alarmes, centraletes, línies d’ascensor i serveis de teleassistència i, en general, sobre qualsevol servei prestat sobre línia telefònica tradicional.

7PLAY no garanteix el funcionament dels citats serveis que estiguessin instal·lats amb anterioritat a l’activació del servei d’accés a internet de banda ampla.

Quan la prestació del servei es realitzi sobre ADSL, el client reconeix que 7PLAY no pot garantir que el mateix disposi de la velocitat contractada en tots els casos, ja que la distància a la central, la qualitat de la línia i les possibles interferències, poden suposar una disminució de la citada velocitat.

7PLAY farà els seus millors esforços perquè el client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament del servei ADSL contractat.

En general, tant en el cas que el servei es presti sobre ADSL com sobre fibra òptica, la velocitat contractada es gaudirà usant la connexió per cable ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del client.

Aquesta velocitat podria veure’s limitada per les capacitats del dispositiu utilitzat pel client per a connectar-se al servei. Quan s’usin altres mitjans de connexió com a Wi-Fi o altres, la velocitat en el dispositiu del client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a 7PLAY com l’estructura del domicili del client, interferències amb altres xarxes Wi-Fi, les capacitats del dispositiu usat pel client per a connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel client.

A més dels citats factors aliens a 7PLAY que poden provocar una disminució de la velocitat a gaudir pel client, és possible que aquesta es vegi limitada en cas de realització d’operacions de manteniment per part de 7PLAY o en cas d’interrupcions del servei.

E. SERVEI TELEFÒNIC FIX

En cas que el client contracti el servei telefònic fix aquest es prestarà sobre la línia associada al servei d’ADSL o sobre la línia de fibra òptica, si és el cas.

Amb motiu de la configuració tècnica del servei, l’informem que la baixa en el servei telefònic fix podria afectar al seu torn el servei d’accés a internet de banda ampla provocant en aquest cas la baixa d’aquest últim servei.

El servei telefònic, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el client rebi en la seva terminal fix les trucades destinades a la numeració associada a la seva línia. A més, permet al client realitzar trucades des de la mateixa línia.

En el cas de prestació del servei sobre la línia de fibra òptica, el client pot mantenir el seu servei telefònic anterior si el tingués i els serveis associats. En aquest cas, la baixa del client en el servei telefònic en el seu anterior operador és responsabilitat d’aquest. En cas que el client desitgi aquesta baixa, haurà de dirigir-se al seu anterior operador.

Per al gaudi d’aquest servei, el client autoritza a 7PLAY a realitzar quantes actuacions en la xarxa resultin necessàries per a garantir la recepció de les trucades destinades a la seva numeració geogràfica.

 

F. ACTIVACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC FIX I D’ACCÉS A INTERNET BANDA AMPLA

7PLAY activarà els serveis telefònic fix i internet de banda ampla en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l’acceptació pel client d’aquestes CGC. L’activació dels citats serveis tindrà lloc el mateix dia en què 7PLAY finalitzi la instal·lació en el domicili del client de manera satisfactòria o bé una vegada comprovada la idoneïtat de la instal·lació preexistent. Aquest termini d’activació es denomina temps de subministrament de la connexió inicial, a l’efecte de les obligacions vigents de qualitat a les quals està sotmès 7PLAY.

L’incompliment del citat compromís de temps de subministrament de connexió inicial per part de 7PLAY suposarà una indemnització al client a raó d’un (1) euro per dia natural de retard, fins a un màxim de cent (100) euros.

En cas que concorrin causes tècniques que impossibilitin la prestació del servei per part de 7PLAY, o la no accessibilitat física de la instal·lació del cable fins al punt de connexió de la llar del client o altres supòsits no imputables a 7PLAY pels quals 7PLAY no pogués prestar el servei, com a causes de força major o altres imputables al client, no sorgirà dret de cap indemnització a favor del client.

7PLAY es compromet a prestar els serveis contractats conforme als compromisos de qualitat exigits per la normativa vigent que li sigui aplicable.

 

G. SERVEIS D’EMERGÈNCIA

7PLAY facilita l’accés gratuït del client als serveis d’emergència, així com informació sobre la ubicació de la persona que efectua la crida depenent, aquesta última, de la capacitat dels sistemes de la comunitat autònoma en la qual es trobi el client en el moment de trucar als referits serveis.

 

H. GUIES D’ABONATS

Si el client sol·licita que les seves dades s’incloguin en les guies d’abonats mitjançant la marcació de la casella corresponent, 7PLAY comunicarà aquelles dades que el client indiqui a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aquesta els posi a la disposició de les entitats que elaboren les guies i/o presten serveis d’informació.

I. EQUIPS I TERMINALS

domicili, en cas que el client no compti amb la instal·lació necessària per a la prestació del servei, els següents equips (a l’efecte de les presents CGC, l’equip):

​a) ONT / router Wifi (en cas de fibra òptica);

b) Mòdem ADSL / Wifi (en cas d’ADSL);

c) En cas necessari, un punt de terminació de xarxa (PTR) en instal·lacions d’ADSL;
d) Un punt de terminació de xarxa òptica (PTRO) en instal·lacions de fibra;

​e) Cablejat amb els límits descrits en les presents CGC;

f) Qualsevol altre equip, perifèric o dispositiu lliurat per 7PLAY al client per a la correcta prestació dels serveis.

Les característiques tècniques de l’equip que 7PLAY lliura i instal·la per a oferir el servei al client poden ser susceptibles de canvis. S’informarà al client dels possibles canvis a través de la nostra pàgina web i a través del servei d’Atenció al client.

7PLAY configurarà o facilitarà instruccions per a la configuració dels equips proporcionats al client. Excepte oposició del client, 7PLAY podrà crear un segon canal independent en l’equip a través del que es presti el servei, sense cost ni afectació de la qualitat del servei contractat, per a prestar serveis addicionals com ara la possibilitat de compartir internet de banda ampla amb tercers. Això no afectarà ni disminuirà la velocitat contractada pel client per al seu servei d’accés a internet de banda ampla. El client podrà desactivar aquesta compartició en qualsevol moment a través del servei d’atenció al client de 7PLAY.

7PLAY cedeix l’equip al client en règim de cessió/lloguer, excepte indicació expressa en contra per part de 7PLAY. El client és responsable de l’ús adequat de l’equip, així com de la seva no manipulació. 7PLAY s’encarregarà del manteniment de l’equip cedit, així com de la seva substitució en cas d’avaria.

El client s’obliga a retornar l’equip a 7PLAY en un estat d’ús i conservació adequat a la correcta utilització d’aquest, prèvia sol·licitud de 7PLAY, en qualsevol moment i en tot cas, en el termini d’un (1) mes posterior a la baixa del servei. Si el client no retorna l’equip en aquest termini, 7PLAY aplicarà la penalització que s’especifica en la caràtula del contracte.

Si 7PLAY lliura algun tipus de programari o algun equip o terminal autoinstalable, el client haurà de seguir les instruccions d’instal·lació facilitades per 7PLAY. 7PLAY no ofereix cap garantia, ni explícita ni implícita, sobre els softwares d’ajuda a la instal·lació facilitats ni es responsabilitza dels danys o alteracions que, amb motiu de la seva execució, poguessin ocasionar-se en el sistema informàtic del client (configuració, programari i/o maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

J. GARANTIA DE TERMINAL I SERVEI POSTVENDA

Sense perjudici de l’indicat anteriorment, si existissin terminals o equips associats al contracte que són adquirits pel client a 7PLAY o a un tercer amb el qual 7PLAY hagi arribat a un acord sobre aquest tema, aquests equips tenen un període de garantia legal des de la seva compra, lliurament o data d’instal·lació, acreditat amb la factura o albarà corresponent. 7PLAY ofereix en aquests casos un servei postvenda de tramitació de les reparacions amb un servei d’assistència tècnica oficial reconegut pel fabricant dels citats equips.

No serà d’aplicació aquesta garantia en els següents casos:

 • Substitució de peces de desgast a conseqüència de l’ús normal de l’equip.
 • Si l’equip ha estat manipulat per un servei d’assistència tècnica no autoritzat per 7PLAY.
 • Si la causa de la disconformitat es deu a una instal·lació incorrecta per part del client o manipulació indeguda o amb elements/accessoris no originals del fabricant.

 

K. MANTENIMENT

7PLAY repararà les avaries que es produeixin en els equips cedits i relacionats amb la prestació del servei que haguessin estat proporcionats per 7PLAY, assumint el cost de les mateixes sempre que s’haguessin produït per causes no imputables al client.

En cas que el client detecti una avaria en l’equip o un mal funcionament del servei, haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció tècnica de 7PLAY cridant al servei d’atenció al client.

7PLAY emprarà els mitjans que a cada moment consideri necessaris per a resoldre la incidència.

8. COMPROMISOS I GARANTIES

8.1 Compromisos i garanties assumits per 7PLAY: 7PLAY garanteix la qualitat exigible per la normativa vigent i compromesa amb l’administració, respecte als serveis prestats.

El client podrà recórrer sempre al nostre servei d’assistència tècnica si detecta qualsevol anomalia o deficiència en la prestació del servei, en qualsevol de les modalitats ofertes i serveis contractats.

8.1.1 Manteniment del servei: 7PLAY durà a terme el manteniment integral i gratuït del servei en la part que afecti la seva pròpia xarxa de telecomunicacions i a aquest efecte posarà a disposició el seu servei d’atenció al client per a la gestió d’incidències. Sense perjudici de l’anterior, si es produís una interrupció temporal del servei per motius imputables a 7PLAY, el client tindrà dret a la devolució o descompte de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes que correspongui al servei afectat, prorratejat pel període que duri la interrupció. El límit màxim d’aquest descompte per totes les incidències ocorregudes en un mateix mes, conjuntament, serà l’import de la quota mensual del servei afectat. El descompte aplicable se li indemnitzarà al client de manera automàtica en la factura del mes següent al mes en què es produeixi la incidència. En cas d’incompliment de qualsevol dels citats compromisos, el client haurà de presentar la reclamació oportuna conforme al que es preveu en l’apartat “reclamacions” d’aquestes CGC.

Donades les característiques de l’entorn internet, 7PLAY no pot garantir en tot moment la velocitat màxima que pugui haver contractat.

Així mateix, no és responsable del contingut de qualssevol informacions accessibles a través dels serveis d’Internet, ni de la facilitat de les bases de dades disponibles per aquest mitjà, la idoneïtat dels qüestionaris o mètodes de cerca d’informació, ni l’adequació dels serveis d’internet, o els seus continguts, a les expectatives o necessitats del client . Igualment, 7PLAY tampoc assumirà cap responsabilitat en relació amb les conseqüències que per al client puguin derivar-se de l’ús dels serveis d’Internet, ja sigui per causa de la informació que ell mateix introdueixi en la xarxa o de la utilització dels serveis de transacció o intercanvi, o per qualsevol altre motiu relacionat amb el contingut dels serveis d’Internet.

No seran aplicables les indemnitzacions citades en aquest apartat, quan la interrupció temporal s’hagi produït per un incompliment greu per part del client de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o mora en el pagament, quan es produeixin danys en la xarxa i/o en els equips del client deguts a una defectuosa configuració dels mateixos o a la seva insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a fer ús del servei, o quan la citada interrupció es degui a motius imputables a terceres persones i/o entitats bé de manera intencionada (i.e., sabotatges …) o es deguin a causes fortuïtes (i.e., incidències en la xarxa elèctrica, climatologia adversa …), o a causes de força major, situacions d’urgència extrema, com ara condemnes laborals o tancaments patronals, guerres, operacions militars, disturbis civils o qualsevol altra situació de naturalesa similar. En particular, 7PLAY no és responsable de cap manera de les incidències derivades de les condicions particulars existents en la ubicació concreta en la qual es troba el domicili del client (i.e., 7PLAY no pot garantir al client que el senyal sense fil no es vegi interferida per altres dispositius que utilitzin la mateixa freqüència). Així mateix, tampoc assumirà cap responsabilitat en relació amb les conseqüències que per al client puguin derivar-se de l’ús del dispositiu subministrat sota aquestes circumstàncies.

8.1.2 Garantia dels equips venuts: 7PLAY proporcionarà una garantia pels equips venuts al client com està descrit en aquestes CGC.

8.2 Compromisos i garanties assumits pel client:

8.2.1 Utilització dels serveis contractats: El client es compromet a respectar qualsevol normativa aplicable en la utilització dels serveis contractats, i serà responsable amb caràcter exclusiu, en particular, de qualsevol infracció de drets de propietat intel·lectual o propietat industrial (patents, marques, “copyright” o altres), intromissió en comunicacions privades, atac informàtic o acte preparatori d’aquest, obtenció d’informació confidencial, així com qualsevol altre acte il·lícit o, en general, que causi o pugui causar danys o perjudicis per a 7PLAY o per a tercers i que es produeixi en ocasió de l’ús pel client dels serveis contractats, o de l’ús del servei que 7PLAY posa a la seva disposició per terceres persones i/o entitats. Es considerarà que existeix un incompliment del contracte per part del client si aquest, o terceres persones, utilitzen els serveis contractats de manera que puguin perjudicar la imatge de 7PLAY, incorren en una utilització abusiva del servei que excedeixi els paràmetres habituals del mercat per a un ús personal (per exemple, descàrrega massiva) o cometen qualsevol de les infraccions esmentades en aquest contracte. El client haurà d’adoptar les precaucions necessàries a l’efecte de preservar els seus fitxers i sistemes informàtics d’eventuals accessos no desitjats per part de tercers. Tenint en compte les característiques d’internet, 7PLAY no es pot responsabilitzar de la privacitat dels missatges que el client rebi o transmeti a través dels serveis d’internet.

8.2.2 Compromís de permanència: En quan aplicable, conforme a les tarifes i condicions vigents i en els casos de compra o cessió /lloguer subvencionats o en condicions avantatjoses per al client dels equips o terminals, vinculada o no aquesta compra o cessió a un pla de preus específics i/o l’aplicació de determinats descomptes, el client es compromet a romandre en els serveis contractats amb 7PLAY durant el termini establert o comunicat i acceptat per aquest en el moment de la contractació (presencial, telefònica i/o electrònica) i en les condicions detallades a aquest efecte. Aquest termini comença en la data de la seva contractació.

​En el cas que el client doni per acabat el contracte actual respecte de tots o algun dels serveis contractats abans de la finalització d’aquest termini, incomplint amb això el compromís assumit, el client haurà d’abonar a 7PLAY la quantitat que s’estableix en l’anvers o que li va ser comunicada i acceptada pel client en el moment de la contractació, tot això a causa de la pèrdua dels avantatges posats a la seva disposició i que es troben condicionades a la seva permanència. De la mateixa manera succeirà en cas d’ús il·lícit del servei, impagament de consums, canvi del pla de preus a un altre de menor compromís de consum o amb quota menor, suposats en els quals haurà de pagar a 7PLAY la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que resti per a complir el mateix, i fins al màxim que es detalla en la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no respondre conforme als pactes i en atenció als beneficis prèviament rebuts.

En el cas que 7PLAY no pugui prestar el servei per causes tècniques alienes al client, aquest haurà de procedir a la devolució dels equips i terminals lliurats per 7PLAY de conformitat amb l’indicat en l’apartat 6.3 del present document.

8.2.3 Dipòsit en garantia per cessió d’equips (no remunerat): En quan aplicable, el client haurà d’abonar aquest dipòsit de garantia en efectiu una vegada efectuada la contractació del servei i la corresponent instal·lació d’equips (després d’haver estat prèviament comprovat per l’instal·lador que es compleixen els requisits tècnics necessaris), com a contraprestació per la cessió d’equips al seu favor per part de 7PLAY durant la vigència del contracte. Aquest dipòsit en garantia serà retornat al client en el termini establert si, qualsevol que fos el motiu d’extinció del contracte actual, el client així ho reclama i efectua la devolució dels equips cedits en bon estat dins del termini estipulat, descomptant-se (si és el cas) l’import dels deutes reportats i no liquidades per la provisió del servei.

Com indicat, en aquells supòsits en què i) el client no retorni els equips cedits dins del termini establert, o ii) existeixi evidències de deterioració o manipulació d’aquests, 7PLAY es reserva el dret d’executar aquesta garantia al seu favor com a indemnització per l’incompliment de les obligacions del client, una vegada transcorreguts els terminis indicats o en la data anterior en què es tingués constància d’aquests fets. Amb independència de l’anterior, 7PLAY mantindrà el seu dret d’exigir al client la devolució dels equips cedits i realitzar amb aquesta finalitat quantes gestions precisi per a la seva recuperació, incloent-hi la seva reclamació per via judicial, així com l’exigència de les indemnitzacions que procedeixin.

8.2.4 Dipòsit en garantia per a la prestació de serveis (no remunerat): Així mateix, 7PLAY es reserva el dret d’exigir-li al client la constitució d’un dipòsit en efectiu en garantia per a la prestació de serveis, tant en el moment de contractar com durant la vigència del contracte, si hagués deixat impagada una o diverses factures en contractes d’abonament anteriors o vigents amb ella, si incorregués de mode reiterat en retards en el pagament de les nostres factures, o en aquells casos d’existència de frau detectats de mode cert, tot això per a assegurar el compliment del present contracte. La quantia del dipòsit serà, respectivament, la suma de l’import de les tres últimes factures impagades o facturades o, en cas que fossin menys les factures, el resultat de multiplicar per tres l’última d’elles. Aquest dipòsit de garantia (no remunerat) podrà constituir-se, a la seva elecció, en efectiu o mitjançant aval bancari. 7PLAY li requerirà per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, atorgant-li un termini de quinze (15) dies per a la seva constitució o, si és el cas, abonament de les quantitats pendents. La no constitució del dipòsit en aquest termini facultarà a 7PLAY per a dur a terme la suspensió del servei. Si, transcorregut un termini de quinze (15) dies addicionals des que el client rebi un segon requeriment, no es constituís el dipòsit, 7PLAY podrà donar-li de baixa o desestimar la seva sol·licitud d’alta. Una vegada constituït el dipòsit per alguna de les causes anteriors li ho retornarà al client, en un termini de quinze (15) dies des que, o bé s’acredités que en un any no ha existit cap retard en el pagament de les factures, o bé quan aquesta tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes. Si, existint deutes pendents, es donés de baixa en el servei o sol·licitarà el canvi de titularitat, 7PLAY podrà executar al client aquesta garantia pel total del deute contret.

Si hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. Per a la resta dels serveis se li podrà sol·licitar un dipòsit o aval similar a l’indicat. Aquesta garantia podrà ser comuna als diferents productes o individual respecte de cadascun d’ells.

Les garanties es mantindran durant la vigència del contracte i, a l’extinció d’aquest, 7PLAY les hi retornarà amb deducció, si és el cas, dels imports facturats i no satisfets.

9.DRETS DEL CLIENT

9.1 Dret de desconnexió. D’altra banda, respecte del servei de telefonia fix i mòbil, el client té dret a la desconnexió de determinats serveis entre els quals s’inclouen, almenys, el de trucades internacionals i el de trucades a serveis de tarifes superiors, especialment, a serveis de tarifació addicional. Per a això, haurà de sol·licitar al nostre servei d’atenció al client l’activació del servei de control de trucades sortints, que li permetrà impedir la realització del tipus de trucades que triï, seguint les instruccions que li indicarà el nostre servei d’atenció al client.

En qualsevol cas, si per causes no imputables al client, 7PLAY no procedís a la desconnexió dels citats serveis en un termini de deu (10) dies des de la seva sol·licitud, haurà d’assumir els costos derivats del servei la desconnexió del qual se sol·licita. Aquesta desconnexió no suposarà una remuneració afegida per a 7PLAY. La seva disconformitat amb la facturació dels serveis de tarifació addicional no podrà donar lloc a la suspensió del servei de telefonia si el client paga l’import d’aquest, exclosa la remuneració que correspongui als prestadors de serveis de tarifació addicional.

9.2 Suspensió temporal del producte de telefonia fixa. Així mateix, el client pot sol·licitar, amb quinze (15) dies d’antelació a la data desitjada, un període de suspensió temporal conforme descrit en la clàusula 5.1. de les presents CGC. En aquest cas es facturarà, en el següent cicle de facturació, el saldo pendent i, durant el període temporal de suspensió, les quotes mensuals es reduiran a la meitat de l’import proporcional corresponent a aquest període.

9.3 Reclamacions. Si el Client vol presentar una reclamació haurà de fer-lo en el termini d’un (1) mes des que conegui el fet que motiva la mateixa, per escrit al domicili social facilitat per 7Play, per telèfon en el Servei d’Atenció al Client 919 89 22 00 o per correu electrònic a info@7play.es Rebuda la reclamació, 7Play facilitarà al Client el número de referència d’aquesta. El procediment per a presentar queixes, reclamacions i peticions està disponible en www.7play.cat. La presentació d’una reclamació no justifica l’impagament de la factura corresponent excepte en els supòsits legalment establerts. Presentada la reclamació, si el Client no rep resposta satisfactòria en el termini d’un (1) mes, podrà dirigir-se per a reclamar a la Junta Arbitral de Consum o a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, per escrit, a través del telèfon 901336699 o la pàgina web: https://www.usuariosteleco.es, en els tres (3) mesos següents, sense perjudici del seu dret a acudir a la via judicial.

 

10. DURADA I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte té caràcter indefinit, tret que es produeixi la seva extinció respecte als serveis prestats, per les causes generals emparades per llei, incloent-se (entre altres) les descrites a continuació:

a) El client té dret a resoldre el contracte en qualsevol moment mitjançant comunicació per escrit al domicili de 7PLAY que figura en aquest contracte amb una antelació mínima de dos (2) dies hàbils a la data d’extinció, o a través del nostre servei d’atenció al client. El client té dret al fet que se li faciliti un número de referència que li permetrà verificar el dia de la sol·licitud de baixa i tenir constància d’aquesta. Si la baixa s’ha sol·licitat per via telefònica, podrà així mateix exigir la remissió d’un document que acrediti la seva sol·licitud. Tret que sigui per causa imputable al client, 7PLAY no li facturarà les quantitats reportades amb posterioritat al termini de dos (2) dies en què degué tenir efecte la baixa. En cas d’ofertes condicionades a un període de permanència mínim, si el client decideix donar-se de baixa amb anterioritat al termini establert, aquesta baixa suposarà la pèrdua d’avantatges o ofertes vinculades a la permanència.

b) Incompliment: Si alguna de les parts, el client o 7PLAY, incompleix les obligacions a les quals es compromet en aquest contracte, l’altra part podrà donar per acabat immediatament el contracte i interrompre els serveis, comunicant-lo a la part incomplidora i sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis causats o l’exercici d’altres accions que li poguessin correspondre (i.e., mal ús dels serveis per part del client, falta de veracitat de les dades aportades per aquest, etc.). Si el client sol·licita la baixa per existir un incompliment contractual per part de 7PLAY, l’eficàcia de la seva sol·licitud serà immediata i 7PLAY no li facturarà les quantitats que es reportin amb posterioritat a la data d’aquesta, tret que existeixi una causa imputable al client. La suspensió o interrupció del servei per retards en el pagament de factures, o en la constitució del dipòsit en garantia, es produirà segons el que es disposa en l’apartat corresponent d’aquest contracte. Igualment, previ compliment de la legislació vigent, 7PLAY podrà donar per acabat el contracte actual respecte d’algun o tots els serveis contractats.

c) 7PLAY podrà donar per acabat en qualsevol moment el contracte per raons estrictament tècniques, en els casos en els quals: (i) hi hagi una sol·licitud per part del client de canvi d’ubicació de la prestació del servei, o (ii) si es detecta que ha existit una manipulació o alteració dels equips per part del client que causin anomalies o modificacions en el servei, o (iii) quan no sigui possible realitzar la instal·lació per no existir els requisits tècnics necessaris.

d) Finalització del termini de la llicència/autorització de la CNMC que habilita a 7PLAY per a la prestació dels serveis de comunicacions electròniques objecte del contracte o pèrdua d’aquesta llicència/autorització per qualsevol causa, sense que d’això es derivi dret del client a cap indemnització.

En qualsevol cas, la terminació del contracte no exonera al client de complir amb les seves obligacions de pagament de les quantitats reportades pels serveis prestats fins a la data assenyalada de terminació efectiva, ni de la devolució dels equips que li van ser lliurats i instal·lats en cessió, conforme descrit.

11. ATENCIÓ AL CLIENT.

El Client compta amb un servei d’atenció i informació a través de l’àrea privada en www.7play.cat, en el servei d’Atenció al Client 919 89 22 00, en el domicili social indicat en les presents Condicions o per correu electrònic a info@7play.es

Addicionalment, a través de la web i el Servei d’Atenció al Client 919 89 22 00 el Client podrà consultar gratuïtament les zones de cobertura dels Serveis, així com les tarifes vigents. Les presents Condicions estan publicades en la pàgina web abans referida. Quan el Client presenti una reclamació, queixa o realitzi qualsevol gestió amb incidència contractual se li comunicarà el número de referència assignat a aquesta. Si l’atenció de la reclamació, queixa o gestió contractual s’ha realitzat per telèfon, el Client té dret a sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa mitjançant qualsevol suport que permeti tal acreditació.

 

12. PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades personals que es recaptin tant per a la contractació del Servei com durant la provisió del mateix seran tractats per a poder prestar els serveis contractats pel Client a través de 7Play. Les dades obtingudes seran mantingudes per l’Operador i 7Play mentre duri la prestació dels serveis contractats pel Client i posteriorment, durant el temps necessari per a atendre possibles reclamacions o responsabilitats derivades de la prestació d’aquest servei i com a màxim per sis (6) anys des de la data de baixa del Client en la companyia.

En el cas que l’Operador o 7Play hagin de transferir dades personals del Client a un tercer país fora de la Unió Europea o que no disposi d’un nivell adequat de protecció de dades reconegut, aquest li garanteix que haurà signat les Clàusules Contractuals Tipus i, en el cas que sigui necessari, haurà sol·licitat amb caràcter previ, l’autorització per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que es recaptin a conseqüència de la contractació del Servei i les que puguin recaptar-se en contractacions posteriors per part de 7Play passaran a ser incorporades a un fitxer de responsabilitat de 7Play, sent tractades per a formalitzar la contractació dels serveis que seran prestats per l’Operador i procedir a la seva facturació en nom de 7Play. Així mateix, en interès legítim, 7Play podrà enviar al Client comunicacions comercials dels seus serveis i productes sempre que el Client no s’oposi a través de protecciondatos@7play.es

7Play mantindrà les dades dels Clients mentre duri la relació contractual amb aquest i posteriorment, durant el temps necessari per a atendre possibles reclamacions o responsabilitats derivades de la prestació d’aquest servei.

El Client podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació i portabilitat, enviat un escrit amb la seva sol·licitud juntament amb el seu DNI a 7Play, Calle Eduardo Guitán, 11, 19002 Guadalajara, o a través d’un correu a protecciondatos@7play.es. 7Play ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà fer arribar qualsevol qüestió relativa a aquesta matèria mitjançant l’enviament d’un email protecciondatos@7play.es El Client podrà accedir a la Política de Privacitat de 7Play en Política de Privacitat

13. RESPONSABILITAT DEL CLIENT.

13.1 El Client és responsable de la custòdia, ús diligent i manteniment de la confidencialitat de les contrasenyes, claus d’accés o sistemes de xifratge o encriptació de comunicacions, que siguin facilitats a o per 7Play en relació amb el Servei. Així mateix, 7Play l’informa que la seva web i la seva àrea privada constitueixen un entorn segur per a realitzar les seves operacions amb 7Play.

13.2 Ús lícit del servei. El Client es compromet a (a) fer un ús lícit del Servei no perjudicant drets de l’Operador, 7Play o tercers, (b) no obtenir un benefici econòmic per la utilització del servei diferent del derivat d’aquestes Condicions, ni utilitzar la seva condició de Client per a dur a terme una activitat empresarial, professional o econòmica l’objecte de la qual sigui revendre el servei prestat per l’Operador o explotar el servei per a altres fins en qualsevol forma.

L’incompliment o l’apreciació objectiva, per part d’Operador i/o 7Play, del risc d’incompliment de les obligacions anteriorment citades, suposarà la suspensió cautelar del Servei i si és el cas la resolució del Contracte. El Client autoritza a l’Operador a utilitzar eines de filtrat o altres mesures de seguretat que garanteixin els seus drets i evitin el frau o l’ús il·lícit o irregular del Servei.

​Es prohibeix l’ús del Servei de manera contrària a la bona fe i en particular, a mode enunciatiu no limitatiu:

a) La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

b) La publicació o transmissió de qualsevol contingut que segons el parer de l’Operador resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob, difamatori o, contrari en qualsevol altra mesura, a la dignitat dels drets de les persones.

c) Els cracks, nombres de sèries de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de propietat intel·lectual de tercers.

d) La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés, o contravenint el que es disposa en la legislació de protecció de dades personals vigent en el moment.

e) La utilització dels Serveis amb finalitats d’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades, així com l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors aliens. Sense perjudici de qualssevol altres obligacions, el Client no podrà utilitzar el Servei per a prestar serveis de telemarketing (teleconcertació, prospecció telefònica i televenda), cibercafés, revenda a tercers, enviament massiu de faxos o altres similars, ni podrà realitzar connexions a través de routers o qualsevol altre suport físic complementari que mitjançant programari o maquinari permeti el readreçament o aixecament de la línia de connexió.

7Play i/o l’Operador informen al Client de què tractaran les dades personals les quals tingui accés a conseqüència de la provisió del Servei amb la finalitat d’investigar i prevenir el frau.

 

Condicions generals d’Instal·lació de servei fix vigents 23 maig de 2022.