Política de Privacitat

Posem a la seva disposició la present Política de Privacitat amb la finalitat d’informar-lo detalladament sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i la informació que ens proporciona.

Si, en el futur, introduíssim modificacions en aquesta Política de Privacitat, li ho comunicarem a través d’aquesta pàgina web o per altres mitjans, de manera que pugui vostè conèixer les noves condicions de privacitat que s’adoptin.

L’informem a continuació, en forma de preguntes i respostes, de les condicions en les quals la nostra entitat tracta les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: 7Play Hòldings, SL

CIF: B10756427

Domicili social: Camino de las Ceudas 2 Bis, 28232, Las Rozas (Madrid)

Telèfon: +34 919 89 22 00

Correu electrònic: info@7play.es

 

Contacte per a qüestions relacionades amb el tractament de dades personals

Per a qualsevol qüestió relativa al tractament de dades personals pot vostè dirigir-se al següent correu electrònic: protecciondatos@7play.es.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti amb els següents fins:

 • La gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis. El subministrament de les dades a aquest efecte per part dels nostres clients és obligat, impedint-se en un altre cas el compliment del contracte.
 • La gestió de les relacions amb els nostres proveïdors, així com la facturació i pagament dels serveis. A aquest efecte, és obligatori que el proveïdor ens faciliti les seves dades, ja que, en cas contrari, no podria executar-se el contracte.
 • Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar, contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. El fet de facilitar les dades a aquest efecte és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquest efecte és un requisit necessari perquè puguem atendre aquestes peticions.
 • L’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis. Si vostè és el nostre client, li remetrem aquestes comunicacions, tret que manifesti la seva voluntat en contra marcant la corresponent casella en el moment de facilitar les seves dades o, amb posterioritat, comunicant-nos-ho a través de qualsevol mitjà.
 • Per contra, si vostè no arriba a contractar els nostres productes o serveis, no li remetrem informació comercial, tret que ens autoritzi expressament a això. L’autorització és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.En relació amb l’enviament de les referides comunicacions, sobre la base de la informació facilitada, podem elaborar perfils comercials, per a oferir-li els productes i serveis que millor s’ajustin als seus interessos. Sobre aquest tema, en l’esmentat àmbit de l’elaboració de perfils comercials, l’informem que es duran a terme tractaments de les seves dades que donaran lloc a decisions automatitzades. La lògica aplicada en aquestes decisions és una valoració de les seves preferències en els serveis de televisió-continguts audiovisuals contractats i visualitzats, adaptant les comunicacions promocionals i comercials a aquestes. Les conseqüències i importància d’aquest tractament automatitzat per a l’interessat de cap manera implicaran per a aquests efectes jurídics o l’afectaran en mode similar, podent oposar-se al tractament d’elaboració de perfils en qualsevol moment que ho desitgi.
 • En cas que ens remeti el seu CV, el tractarem per a disposar d’informació d’aquelles persones que desitgen fer pràctiques i/o treballar amb nosaltres a fi de poder dur a terme els corresponents processos de selecció de personal.
 • En cas que es faci amic o seguidor nostre en xarxes socials, tractarem les seves dades per a mantenir-li informat de les nostres activitats i promocions a través d’aquests canals. El fet de facilitar les dades a aquest efecte és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no podrà ser amic o seguidor el nostre en la corresponent xarxa social. Les categories de dades que es tracten a aquest efecte són dades identificatives.

​​

Durant quant temps tractarem les seves dades?

Només conservem les seves dades pel període de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recollits, donar compliment a les obligacions legals que ens venen imposades, i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.

Les dades per a la gestió de la relació amb els clients, proveïdors, la facturació i cobrament dels serveis seran conservats amb aquesta fi durant tot el temps en que el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis (inclosos les dades per a l’elaboració de perfils en l’àmbit del màrqueting) seran conservats indefinidament, fins que, si és el cas, vostè ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los o el seu desig de deixar de rebre aquestes comunicacions.

Les dades de potencials clients que no arribin a contractar els nostres productes o serveis i que no desitgin rebre informació comercial, seran suprimits quan es confirmi que no es durà a terme la contractació. En cas que, de la prèvia relació entre les parts, fins i tot no consumada, pogués ocasionar eventuals responsabilitats, les dades es conservaran fins que aquestes prescriguin.

Les dades tractades per a atendre sol·licituds, peticions, consultes o reclamacions seran conservats durant el temps necessari per a donar resposta a elles i donar-les per definitivament tancades. Posteriorment, seran conservats a mode d’històric de comunicacions durant un termini d’un any, tret que vostè sol·liciti la seva supressió abans.

Les dades que ens faciliti o que obtinguem per a prendre part en un concret procés de selecció de personal obert seran conservats fins que aquest procés conclogui i cancel·lats després, tret que el candidat resulti seleccionat, i en aquest cas s’incorporaran a la seva fitxa d’empleat. Si els candidats que no resultin seleccionats desitgen que conservem els seus CV per a futurs processos de selecció, hauran de sol·licitar-ho expressament a través de correu electrònic. En aquest últim cas, així com quan vostè ens faciliti el seu CV de manera espontània, simplement perquè el tinguem en compte en futurs processos de selecció, les dades es conservaran per un màxim d’un any des de l’última actualització. Deu vostè mantenir actualitzats les dades personals que ens subministri; especialment, els relatius a formació i experiència professional.

A vegades, durant els processos de selecció, pot acudir-se a portals d’ocupació per a buscar candidats que s’adeqüin als perfils professionals que ens resultin d’interès, amb subjecció a les Polítiques de Privacitat d’aquestes plataformes. Les categories de dades personals tractats en aquests casos són les següents: dades identificatives, dades de característiques personals, dades de detalls d’ocupació, dades acadèmiques i professionals i qualsevol altra informació que el candidat hagi publicat en el portal d’ocupació o inclòs en el seu CV.

Les dades facilitades a través de xarxes socials seran conservats mentre vostè romangui com a amic o seguidor nostre en la corresponent plataforma.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’abonat segons els termes i condicions que consten en la còpia d’aquest que li ha estat remesa per correu electrònic.

L’oferta prospectiva de productes i serveis als nostres clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir-los la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe. No obstant això, li recordem que té vostè dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans previstos en aquesta clàusula.

L’oferta prospectiva de productes i serveis als qui, havent mostrat interès en aquells, no són o no han arribat a convertir-se en els nostres clients, té com a base el consentiment de l’interessat. Aquest consentiment és revocable en qualsevol moment, sense que això tingui més conseqüències que deixar de rebre la publicitat i sense que això afecti els tractaments de dades realitzades amb anterioritat.

El tractament de dades personals per a la resposta a les seves sol·licituds d’informació, peticions, consultes i reclamacions té com a base el consentiment de la persona interessada. Pot retirar-se aquest consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

La base legitimadora del tractament dels CV que vostè ens remeti o que obtinguem de plataformes d’ocupació per a un concret procés de selecció de personal obert és l’existència d’una relació precontractual. Addicionalment, pot ser que es recaptin més dades durant les entrevistes o processos de selecció, el tractament de la qual té el mateix fonament.

La base legal per al tractament de les dades contingudes en el seu CV, quan ens hagi demanat que el conservem després d’un procés de selecció o que ens hagi remès vostè de manera espontània, és el seu consentiment, podent revocar-se en qualsevol moment. No obstant això, els tractaments de dades efectuades amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

Les dades facilitades a través de xarxes socials seran tractats sobre la base jurídica del seu consentiment, podent revocar-lo en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • Les Administracions Públiques competents, inclosos jutges i tribunals, en els casos previstos en la Llei i per als fins en ella definits.
 • Les entitats financeres a través de les que s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • Les restants empreses del nostre Grup: Antenas y Sistemas de Comunicaciones S.L., Ensinca Networks S.L., 7Play Servicios Integrados S.L.U., Segurguad SdC, S.A., Duo Telecomunicaciones, S.L.U y E-Telecom Segria, S.L., Tecavicas, S.L.

La finalitat d’aquesta cessió és la gestió centralitzada de les nostres activitats i el compliment de fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Encara que no es tracta d’una cessió de dades, pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la seva informació per a dur a terme el servei. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-los per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat i sobre la base d’un contracte en el qual es comprometen a complir les exigències de la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si és el cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més, la normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan escaigui.

Els abans esmentats drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas podrà cobrar-se un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari
 • S’ha de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
 • Tenim l’obligació d’informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-li l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera.
 • Si, per qualsevol motiu, no es donés curs a la sol·licitud, l’informarem, a tot tardar en un mes, de les raons d’això i de la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control

A fi de facilitar l’exercici dels referits drets, li facilitem a continuació els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun d’ells:

​​Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren al principi d’aquesta clàusula.

En tots els casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent, o bé document acreditatiu de la representació, si el dret s’exerceix mitjançant representant.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte amb l’entitat que figuren al principi d’aquesta clàusula.

Enfront de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.aepd.es), o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Com protegim les seves dades personals?

Tenim el ferm compromís de protegir les dades personals que tractem. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions en relació amb els tractaments de les seves dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel qual, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l’incident, notificar-lo a l’Autoritat de Control i, si és el cas, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

Quina és la seva responsabilitat com a titular de les dades?

En facilitar-nos les seves dades personals, la persona que ho faci garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades són veritables, exactes, complets i actualitzats.

A aquest efecte, l’interessat respon de la veracitat de les dades i els haurà de mantenir convenientment actualitzats de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

Si vostè facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que es preveu en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

Com hem obtingut les seves dades?

En aquells casos en què el registre d’usuari s’efectua mitjançant xarxes socials, les dades personals que tractarem procediran de la xarxa social de què es tracti, a la qual, prèviament, l’interessat haurà facilitat aquestes dades per als fins previstos en les seves corresponents polítiques de privacitat. Les categories de dades que recaptarem des de la xarxa social de què es tracti són les que figuren en el nostre formulari de registre i que vostè hagi facilitat a aquesta xarxa social. Si, per a procedir al registre en la nostra web, fossin imprescindibles més dades dels subministrats per la xarxa social, haurà d’emplenar-los addicionalment en el nostre formulari de registre, amb subjecció a les condicions de privacitat previstes en aquesta Política.